Tütün Hakkında BiLgi

 

Halen Dünya ve Türkiye,de büyük
bir ekonomik öneme sahip olan tütün üretimden değerlendirme aŞamasına kadar
halkımızın belirli bir kesimine geniŞ istihdam imkanı sağlamakta ve ülkemiz
ekolojik koŞullarına ve sosyal yapısına uygunlugu nedeniyle yüzyıllardır
çeŞitli bölgelerimizde aile tarımı Şeklinde üretilmektedir.dünyada üretilen 6
milyon ton tütünün %3 ünü üreten Türkiye, AB den sonra 6. sırada yer almakta,
2005 yılı rakamları ile 14 bin tonluk Oriental tütün üretimi ve kalitesiyle
Dünya üretiminde bu tütünü üreten ülkeler içerisinde 1. sırada
gelmektedir.

Ülkemizde kaliteli tütünün son
yıllarda yeniden prim kazanması uygulamalarda verimi arttıran ögelerden
(gübreleme,sulama,taban toprak vb.) uzaklaŞılmasına ve dolayıyla eskiye göre
birim alandan alınan ürünün azalmasına neden olmuŞtur.Uygulanan fiyat
politikalarında, kaliteli ürün ile kalitesiz ürün arasında fiyat farklılıgına
yüksek olmasına rağmen genelde düŞük olan ortalama tütün fiyatları çiftiçinin
tütün tarımından vazgeçmesine neden olmuŞtur.Bu nedenle, yüksek kalitenin
yanında kaliteyi bozmadan verimi yükselten faktörlerin saptanmasına düne göre
bugün daha fazla gereksinim duyulmaktadır.YetiŞtiricilikte verimli ve kaliteli
ürün elde etmenin asıl amaç oldugu düŞünülsede, bu durum üretici için kolay
degildir.Çünkü gerek çevre koŞulları, gerekse fidelik ve tarla döneminde
karŞılaŞılan hastalık ve Zaralılar,tarla topragının yapısı,yetiŞtirilen çeŞidin
özellikleri, bitkinin vegetasyon dönemi ve kurutma gibi aŞamalar, o yılın
ürünün verim ve kalitesi üzerine etkilidir. Ayrıca tütün bitkisinin dogası
geregi verimi arttıran gübreleme, sulama gibi tüm faktörler dikkatli
kullanılmadıgında kaliteyi düŞürdügü bilindiginden bugüne kadar ki
uygulamalarda verim bir yana bırakılarak sadece kaliteyi yükselten önlemler
üzerinde durulmuŞtur.Tütün alıcısı firmalar tütünün öncelikle kalitesi ile
ilgilenirken, üretici ise dogal olarak kaliteyle birlikte veriminde yüksek
olmasını istemektedir. Üretim % 50sinden fazlasını üreten Ege Bölgesi, Dünyanın
toplam Oriental tütün gereksinimini tek baŞına karŞılayabilecek tarım arazisine
sahiptir.(Özgüven ve ark..2005). Her yıl üretilen tütünlerin büyük bir kısmı
ihraç edilerek ülkeye yaklaŞık 400=500 milyon dolar döviz
kazandırmaktadır.Üretimde birinciligi koruyan EgeBölgesi, dıŞ satım bakımından
da önemli bir yere sahiptir ve 2006 yılında ihracatı yapılan tütünlerin % 5.3 ü
bu bölgeden karŞılanmıŞtır.

Ege
Bölgesinin yıllık tütün üretiminin 1 bölü 5 1bölü 6lık kısmı Akhisar Ovasında
yetiŞir.Akhisar tütünü (Oriental tütün tipi)olarak tüm dünyada
tanınmaktadır.Bilindigi gibi, sigara üretiminde kullanılan tütün harmanlarının
içine belli oranda Oriental tütün katılması tercih edilmektedir ve Akhisar
tütünün içinde bulunmadıgı bir marka sigarayı iŞaret etmek de zordur. Akhisar
tütününün genel karaktaristik özellikleri açık sarı kızıla çalan renkli küçük
yapraklarıyla tipik bir özellik taŞır.DüŞük nikotinli,aromatik karekteri
sayesinde zengin harmanların önde gelen bileŞeni konumundadır.

Yukarıda görüldügü üzere, tütün hala dünyada önemini
korumakta ve baŞta Akhisar yöresi olmak üzere Egenin yetiŞdirdigi tütünede
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak küreselleŞmenin bir sonucu olarak, sadece düŞük
fiyatlı ve kaliteli ürünler Pazar payını koruyabilmektedir.Tütün üretiminin sürdürebilirligi
açısından verimin arttırılması bugün düne göre dahada önemli bir hale
gelmiŞtir.Bölgede bazı tarlalardan alınan ürünlerde digerlerine göre bazı
koŞullarda yüksek kalite yanında veriminde yüksek olması kaliteyle birlikte
veriminde artabildigini göstermektedir.Bu çalıŞmada,Akhisar yöresinde verim ve
kalite bakımından farklılıkların oldugu bilinen seçilmiŞ üretici tarlalarında
verim ve verimi etkileyen özelliklerden bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak
boyutları ve bazı yaprak özellikleri incelenmiŞtir.bu özellikler ile verim
arasındaki iliŞkilerde saptanmıŞtır.