Yumurtalık ve tubalarda abse Nedir

Tanım:

İlk akut salpenjit atağından sonra geliŞebileceği gibi,
genellikle daha önce geçirilmiŞ PİH’e bağlı pelvik hasarın ve
yapıŞıkıkların oluŞtuğu olgularda komŞu overin özellikle de ovulasyon
bölgesinin infeksiyonu ve apse oluŞturmasıdır. Apse RİA’ı veya
tüberküloz, aktinomiçes gibi granülomatöz hastalıkları olanlarda
görülebilir. Apseler genellikle iki taraflıdır ve etken olarak birden
çok ajan sorumludur.

Etiyoloji: PİH ile aynıdır.

Klinik :

Olgularda hiç semptom olmayabileceği gibi akut karın ve
septik Şok bulguları saptanabilir.Genel semptomlar pelvis ve karın
ağrısı, bulantı, kusma ve yüksek ateŞtir. Karın muayenesinde yaygın
hassasiyet ve defans olabilir. İleri derecede hassasiyet nedeniyle
genellikle yeterli pelvik muayene mümkün olmayabilir.(Muayene rüptürü
önlemek amacıyla dikkatli olarak yapılmalıdır.) Akut karın bulgularının
geliŞmesi ve tabloya septik Şoku düŞündürecek, yüksek ateŞ, taŞikardi,
hipotansiyon, takipne ve oligüri eklenmesi apse rüptürünü
düŞündürmelidir.

Tanı:

Hastada lökopeni veya lökositoz olabilir. İdrar incelemesinde
bakteriüri olmadan piüri görülebilir. Direk karın grafilerinde spesifik
olmayan ileus bulguları ve diyafram altında apsenin rüptürüne bağlı hava
gözlenebilir. Ultrasonografik yöntemler tanıda değerlidir. Tuboovariyan
apse rüptüre değilse kuldosentezde bulanık görünümlü materyal gelir.
Eğer rüptüre olmuŞsa pürülan materyal elde edilir. Gelen sıvıdan kültür
alınır.

Tedavi:

şüpheli hastalar hastaneye yatırılarak izlenmeli ve gram
negatif anarobları da içine alacak geniŞ spektrumlu antibiyotiklerle
tedavi baŞlanmalıdır. Rüptür Şüphesi yoksa antibiyotik tedavisine en az
14 gün devam edilmeli ve hasta bu dönemde yakından izlenmelidir.
Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen hastalarda apselerin
boŞaltılmasında; laporoskopi, tomografi veya ultrason eŞliğinde perkütan
yol, ultrason eŞliğinde transvajinal yaklaŞım veya laporotomi
kullanılabilir. Rüptüre ovariyan apse hayatı tehdit eden ve önce acil
medikal ve sonra da cerrahi tedavi gerektiren bir klinik tablodur.